Harald Klak

Kejsaren Ludvig den fromme har övertalat honom att låta döpa sig och står själv fadder vid dopet, som äger rum i Mainz under högtidliga former." Kejsarinna Judith var gudmor åt Haralds fru, och kronprins Lothar I var fadder åt Haralds son Godfred. mehr

Gustav IV Adolf

Hans fadder var Nils Svensson i Håslöv. mehr

Oscar I

Han fick namnet Joseph efter sin fadder Joseph Bonaparte, som var gift med moderns äldre syster Julie, men fick även namnen François Oscar. mehr

James Prescott Joule

Fullt erkännande nådde Joule 1849, när han inför Royal Society fick läsa en uppsats om sitt arbete, med själve Faraday som fadder. mehr

Konfirmation

Man får också en fadder i samband med konfirmationen som beslutas och väljs, oftast i samråd med ens föräldrar. I vissa katolska traditioner tar man sin fadders namn när man konfirmeras. mehr

Bartholomeus Maton

En "Barthold Maton", sannolikt målaren-vinhandlaren, stod 1684 fadder vid ett barndop i Tyska kyrkan i Stockholm. mehr

Anna Sophie Reventlow

Fredrik IV upprättade 1722 ett testamente, där Anna Sophie tillförsäkrades en trygg ställning efter hans död: tre år senare, 1725, lyckades han också förmå kronprins Kristian att underteckna det, och 1728 stod Kristian också fadder för ett av deras barn. mehr

Jämjö

Uttrycket "på" finns belagt redan i födelseboken för Jämjö 1743 den 20 november (25 post trinit), då Hr Bokhållare Wahlbeck på Jemjö är fadder vid ett dop. mehr

Robert Delaunay

Från att under åren omkring 1910 ha arbetat i en persolig kubistisk stil, övergick han 1912 till ett rent abstrakt måleri och blev Frankrikes förste nonfigurative målare och fadder till den riktning som kallas orfism eller simultanism. mehr

Sofia Albertina av Sverige

Hon tillbringade sedan varje sommar på Tullgarn, där hon aktivt deltog i sällskapslivet på herrgårdarna i trakten och utövade välgörenhet hos allmogen, för vars barn hon ofta stod fadder. mehr

Pehr Dubb

Dubbs skolgång började i hemmet, då han sex år gammal lärde sig läsa av sin fadder magister Brynolf Brissman; därefter blev han elev i Mariestads skola. mehr

Pehr Dubb

Pehr Dubb stod ofta fadder vid barndop, och kallades därför allmänt för "Pappa Dubb". mehr

Madame du Barry

Zamor, som var från Bengalen, hade gett till gåva till Jeanne från kungen och förblev hos henne i hela hennes liv: hon lät döpa honom med en fadder ur högadeln och kungen gav honom titeln guvernör av Louveciennes. mehr

Åh stiftsgård

Fadderinbjudan skickas till alla som konfirmerats på Åh de senaste två åren. Att vara fadder är också som en fortsättning på konfirmationen. mehr

Nils Gyldenstolpe (1799–1864)

Vid dopet var kungen fadder. mehr

Karl Haffner

Bland hans över hundra teaterstycken, delvis i Raimunds stil, märks "Das Marmorherz" (1844), "Der Tod und der Wunderdoktor" (som ligger till grund för August Blanches "Döden fadder") och "Therese Krones", som någon gång sätts upp. mehr

Carl Stenborg

Hans mor var före giftermålet hushållerska hos riksrådet Adam Horn, som skall ha stått fadder åt Carl och bekostat hans utbildning; han skall delvis ha växt upp i dennes hus. mehr

Johannishus slott

Varje barn tilldelades olika fartyg som fadder och fartyget fick ett foto av ”sitt” barn. mehr

Rotary International

Den som deltar i ett utbyte med Rotarys Ungdomsutbyte sponsras av en svensk Rotaryklubb och har en lokal rotaryklubb som sin fadder i utbyteslandet. Det finns inget krav att den som söker till Rotarys Ungdomsutbyte måste har en koppling till Rotary, men utbytesstudenter förväntas vara delaktiga i fadderklubbens aktiviteter, om tid och möjlighet tillåter. mehr

Translativ

"Hän tuli kummi"ksi' - "Han/hon blev fadder", inklusive possessivsuffix: "Hän tuli kummi"kse"ni" - "Han/hon blev min fadder". mehr

Konstförening

Med "Riksförbundet för bildande konst" som fadder bildades Sveriges Konstföreningars Riksförbund, SKR, i Visby den 2 juni 1973. Landsantikvarien, fil dr Gunnar Svahnström utsågs till ordförande. mehr

Residenset i Malmö

Under 1600-talet ägdes "Kungshuset" av rådmannen Fadder Loch. Den sistnämnde körde bokstavligt talat ut Fadder Loch på gatan. Fadder Loch anslöt sig till den danska invasionsarmén år 1676 men stupade i slaget vid Lund samma år. mehr

Barnfonden

Varje fadder betalar en viss summa pengar varje månad till ett specifikt projekt. Om man vill kan man även få kontakt med sitt fadderbarn genom brevväxling, så att man får insikt i hur projektet går från barnets perspektiv. mehr

Stockholms Skridskoseglarklubb

säsongen 2005/2006. Till säsongen 2006/2007 återinfördes faddersystemet i modifierad form; detta ledde till en kraftig minskning av antalet nya medlemmar och totalt sett en nettominskning av medlemsantalet i klubben: år 2008 hade medlemsantalet minskat till ca 11800. År 2010 återinfördes ett välkommenprogram, och dessutom hade man möjlighet att bli med i klubben via en fadder. mehr

Sankt Knuts Gille i Landskrona

Den formella återinvigningen ägde rum den 15 januari 1944 med lundagillets ålderman Lauritz Weibull som fadder. mehr

Stiftelsen Företagsam

Eleverna besöker regelbundet en fadder i ett företag eller annan verksamhet som har anknytning till studievalet. Där utför de en serie uppdrag eller projekt som rapporteras – både i skolan och till faddern. Till sist kan eleverna fadderns verksamhet så väl att de t o m ibland kan göra en företagsnyttig insats. mehr

Godfred Haraldsson

Karl den skallige fick hjälp av sin bror Lothar (Godfreds fadder), men vikingarna hade förskansat sig på en ö vid Les Andelys, och frankernas landarmé förmådde inget mot dem. mehr

Wänskapsbröderna

För att kunna väljas in i Wänskapsbröderna, måste man bli rekommenderad av en fadder. mehr

S/S Storskär

Då "Storskär" firade hundraårsjubileum i maj 2008 bjöds passagerarna på musik och guidning av fartygets fadder, Carl-Uno Sjöblom.. mehr

Maria Romberg

Han var fadder till hennes barn och en förmögen stadsnotarie och rådman med stort inflytande i Borås. mehr

Adolf Ludvig Levin

Sitt första förnamn fick han efter kung Adolf Fredrik, vilken liksom drottning Lovisa Ulrika stod fadder vid dopet i Maria Magdalena kyrka i Stockholm. mehr

Runstensfadder

Har en fadder eller allmänheten frågor till länsstyrelsen eller till Riksantikvarieämbetet är det bra att kunna ange antingen numret på runinskriften eller den beteckningen stenen har som fornlämning i Fornsök. Riksantikvarieämbetet har dock inte något nationellt skyltansvar utan om en fadder eller allmänheten har frågor kring skyltning bör hen vända sig till sin länsstyrelse. mehr

Fårbo säteri

Hans äldsta dotter Christina Elisabet "fru Stina på Fårbo", gifte sig med kommendören Johan Ekenberg 1672. "Fru Stina" var ofta nämnd i kyrkoböckerna som fadder åt barn, och välvillig åt de nödställda i trakten. mehr

Ekermanska malmgården

Att Carl Fredrik Ekerman som en av landets högst uppsatta och mest kända tjänstemän – justitieborgmästare, medlem av kyrkorådet i Maria församling, fadder till kronprinsen (den blivande Gustav IV Adolf) och talman vid borgarståndets riksdagar 1778, 1779 och 1786 – skulle ha bott här är mindre sannolikt. mehr

Carl Fredrik Ekerman

Att Ekerman, som var en av landets högst uppsatta och mest kända tjänstemän – justitieborgmästare, medlem av kyrkorådet i Maria församling, fadder till kronprinsen (den blivande Gustav IV Adolf) och talman för borgarståndet vid riksdagarna 1778-1779 och 1786 – skulle ha bott på den tämligen enkla malmgården är dock mindre sannolikt. mehr

Gustav Adolfs kyrka, Viby

Nils Svensson, som var talman för bondeståndet i Riksdagen, fick tillstånd av kungen Gustav III att namnge sin hemförsamling efter tronföljaren, som han därtill var fadder för. mehr

Adolf Magnus Klingspor

Vid sitt dop 12 december hade han drottning Kristina till fadder. mehr

Helena Snakenborg

Som Elisabets ingifta släkting agerade hon som ombud för drottningen vid enklare etikettsuppgifter, som att agera ställföreträdare då Elisabet skulle stå som fadder vid dop. mehr

Fadder

En "fadder", "gudfar" eller "gudmor" förekommer inom barndöpande kristna kyrkor. Faddern är en person som tar på sig uppgiften att vara dopvittne, åtar sig ett särskilt ansvar som förebedjare och kristet föredöme och vägledare för den som döps. Vid själva dopakten kan faddern ibland delta i textläsning och böner. Om det är ett barn som döps, kan faddern ibland bära barnet. mehr

Fadder

Den person man är fadder för kallas "guddotter/-son", eller "fadderbarn". mehr

José Ortega Cano

De följande säsongerna hade han svårigheter att få något tjurfäktningskontrakt, och hans bekräftelse av "La alternativa" i Las Ventas fördröjdes till den 14 maj 1978. Den eftermiddagen med tjurar från Sotillo Gutiérrez och med Antonio Rojas som fadder och Lorenzo Manuel Villalta som vittne, gick Ortega Cano två varv runt arenan efter sin första tjur, efter att presidenten inte ville ge honom någon trofé, trots publikens begäran, och ytterligare ett varv efter den andra tjuren. mehr

Aert van der Neer

Han var sannolikt elev till vintermålaren Rafel Camphuysen, om vars landskap hans tidigare arbeten påminner och till vilken han bevisligen stod i relation, i det Camphuysen var fadder åt hans dotter. mehr

Sighvat Tordsson

Kung Olav själv stod fadder åt henne. mehr

Nils Svensson i Håslöv

Svensson var riksdagsman i Bondeståndet från 1769, fadder till Gustav IV Adolf samt bondeståndets talman vid Sveriges riksdag 1786. mehr

August Simson

Varje fadder måste offra liksom föräldrarna vid dop och konfirmation. mehr

Carl Gustaf Michal

Bland Michals roller märks Jean Valjean, Ringaren i Nôtre-Dame, Prosper Block i "En papperslapp", Mäster Smith, Sjövall i "Ett resande teatersällskap", Knut Kolare i "Döden fadder", Barbeaud i "Syrsan", Matois i "Villebråds-tjufvarne" och Asmodeus i "Den ondes besegrare". mehr

Ditlevine Feddersen

Hon tillhörde stadens högsta kretsar: hon hade fått sitt namn efter sin fadder, ståthållare Ditlev Vibe. mehr

Johan Adolf Berg

Som vän till familjen stod Rydberg fadder åt makarna Bergs andra barn 1884. Strax därefter, i april, avled Johan Adolf Berg efter ett slaganfall. mehr

Joakim Fredrik Preis

Han uppges också under en tid, tack vare förmedling av sin fadder Thomas Polus, ha tjänstgjort vid kansliet i Stockholm och därefter företagit en utländsk resa med studier i bland annat Leiden, Oxford och Cambridge, men säkra belägg härför saknas. mehr

Andreas Åbergh

Fadder var arbetskarlen Anders Jönssons hustru. mehr
Textbeispiele für fadder, aus Wikipedia (sv)
50 Ergebnisse, Ladezeit: 7 msec